Medezeggenschapsraad

De MR is een wettelijk verplicht adviesorgaan vanuit de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De onderwerpen waarvoor de MR adviesrecht en waarvoor ze instemmingsrecht heeft, zijn wettelijk vastgelegd. De MR Ichthus bestaat uit een oudergeleding (2 -3 ouders) en een personeelsgeleding (2 leerkrachten) en komt jaarlijks gemiddeld 4x bijeen.

De taakverdeling binnen de MR is als volgt:
Voorzitter: Hans Emmen
Secretaris: Saskia Ritmeester
GMR: Chris Geldof

De MR bespreekt met MT/directie diverse belangrijke schoolzaken zoals o.a.:
  • huiswerkbeleid
  • formatie-plan
  • veranderingen in onderwijs
  • nieuwe lespakketten zoals bv seksuele vorming, M5 pestaanpak
  • protocollen en richtlijnen over bijvoorbeeld medicijngebruik
  • praktische zaken als vakantie-planning, ouderbijdragen etc.

De MR en SchoolCommissie (SC) zijn twee adviesorganen die samen-werken op onze school. De focus van de SC ligt vooral op de christelijke identiteit. Naast advisering en instemming, fungeren SC en MR ook als klankbord in de schakel ouders en school.

Sommige beleidszaken moeten bovenschools, dus samen met de 16 andere Trivia-scholen, geregeld worden. Daarover adviseert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit MR-leden van onder meer de Ichthus.

Bent u als betrokken ouder geÔnteresseerd in het beleid van de Ichthusschool?†Wilt u graag iets agenderen of bereid om zelf mee te denken in de MR?†Neem gerust contact op met een MR-lid! Dit kan door een van ons aan te spreken of via mr@cbsichthushardinxveld.nl†