Leerlingzorg

Binnen onze school hebben wij veel aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De intern begeleider neemt de coördinatie en organisatie hiervan voor haar rekening.
 
Om goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen is het in de eerste plaats van belang om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. We gebruiken daarvoor verschillende soorten toetsen. We krijgen daarmee een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen ons onderwijs hierop aanpassen.
Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, stellen de leerkrachten handelingsplannen/groepsplannen op. Hierin wordt beschreven wat de sterke en zwakke kanten van de leerling zijn, aan welke doelen gewerkt wordt en welke activiteiten ondernomen worden om deze te bereiken. Na een aantal weken wordt dit handelingsplan/groepsplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
 
Voor leerlingen die werken met een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Bekeken wordt op welk niveau we verwachten dat de leerling uitstroomt naar het voortgezet onderwijs en welke doelen de leerling dan tijdens de basisschoolperiode moet behalen.
 
In een aantal gevallen is het nodig dat een leerling breder in beeld wordt gebracht. In dat geval kunnen wij intelligentie- en/of persoonlijkheidsonderzoek laten uitvoeren door de orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst. Deze kan bijvoorbeeld het IQ van een leerling vaststellen of een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling. Soms komen er uit het onderzoek aanwijzingen voor een leer- of gedragsstoornis. Dan verwijst de orthopedagoog door naar een instantie voor professionele hulpverlening.
 
Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, worden zij regelmatig besproken tijdens groepsbesprekingen en zorgteambesprekingen. Tijdens deze besprekingen bekijken hoe we de leerlingen het beste verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan door hen extra hulp en oefening te bieden met hulp van onze RT er, of door hen juist meer uitdaging te geven. De extra hulp kan zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied geboden worden. We hebben op school een remedial teacher en sova-trainers die de leerkrachten hierbij kunnen ondersteunen. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er de Dolfijngroep.
 
Voor sommige leerlingen is het nodig om de hulp van externen in te schakelen. De intern begeleider onderhoudt contact met de logopediste, de kinderfysiotherapeut, ambulant begeleiders van scholen voor speciaal (basis)onderwijs, schoolmaatschappelijk werker enz. Met elkaar proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen.
 
Wilt u meer weten? U kunt altijd even contact opnemen met de school of met onze IB-er Gerry Klop gklop@cbsichthushardinxveld.nl