Leerlingvolgsysteem

Gedurende het hele schooljaar worden er diverse methodegebonden en CITO-toetsen afgenomen.
Al vanaf groep 1 krijgt het kind hiermee te maken. Al die observaties en toetsen noemen we bij elkaar het Leerling Volg Systeem (LVS). Alle observaties en toetsen worden volgens het LVS afgenomen en verzameld en vastgelegd. We gebruiken hiervoor een digitaal systeem dat Parnassys heet. De toetsen die we gebruiken zijn landelijk genormeerd (CITO).
Ook de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied worden gevolgd. We gebruiken hiervoor het observatiesysteem 'ZIEN!' Daarnaast nemen we in de groepen 3 t/m 8 een sociogram af.
We gebruiken de volgende toetsen en observaties op onze school:
CPS beginnende geletterdheid groepen 1 t/m 3
Rekenen voor kleuters groep 1 en 2
Taal voor kleuters groep 1 en 2
Persoonlijk ontwikkelingsboekje groep 1 en 2
Herfstsignalering lezen groep 3
Wintersignalering lezen groep 3
Lentesignalering lezen groep 3
Eindsignalering lezen groep 3
Woordenschat groep 3 t/m 8
SEO ' ZIEN ' groep 1 t/m 8
Sociogram groep 3 t/m 8
Spelling groep 3 t/m 8
DMT (lezen) groep 3 t/m 8
AVI groep 3 t/m 8
Rekenen en wiskunde groep 3 t/m 8
Begrijpend lezen groep 3 t/m 8
Entreetoets groep 7
Eindtoets groep 8