Identiteit

Waar de school voor staat

Wanneer we ons richten op de uitgangspunten van de school onderscheiden we daarbij vier aspecten:
1. de levensbeschouwelijke identiteit
2. de pedagogische identiteit
3. de onderwijsinhoudelijke identiteit
4. de drie H's: Hart, Hoofd en Handen
1. De levensbeschouwelijke identiteit
Onze school heeft een protestants-christelijke signatuur en vanuit die achtergrond geven we les. Naast dat dit gebeurt in onze lessen bijbelse geschiedenis, streven we er ook naar dit tot uiting te laten komen in het totale schoolklimaat.
We werken met onze kinderen vanuit een christelijk perspectief op mens en wereld. Hierin spelen bijbelse waarden en normen een grote rol.
We vinden voor onszelf het volgende belangrijk:
• het doorgeven van Gods Woord
• een voorbeeld zijn voor de kinderen
• met liefde en gezag met de kinderen om gaan
• een klimaat te scheppen waarin kinderen zichzelf kunnen zijn
• aandacht en tijd te hebben voor de dingen die kinderen bezighouden
• activeren en stimuleren wat kinderen aan gaven en talenten bezitten
• opvoedingsmiddelen zoals beloning en 'straf' hanteren
We vinden het belangrijk voor de kinderen dat ze leren om:
• respectvol met elkaar om te gaan
• aandacht en zorg te hebben voor de omgeving
• in een groep(je) behulpzaam en attent voor elkaar te zijn
• vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander
• te respecteren dat iedereen uniek is
Er wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de christelijke feesten als Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De ware betekenis van deze feesten staat hierbij centraal.
Om de christelijke waarden en normen tot hun recht te laten komen is het pedagogisch klimaat en de mentaliteit op school van wezenlijk belang.
We reageren positief als kinderen behulpzaam en attent reageren. We corrigeren kinderen als ze anderen kwetsen, buiten sluiten of als ze onzorgvuldig met hun omgeving omgaan.
2. De pedagogische identiteit
De opvoeding is een primaire verantwoordelijkheid van de ouders. De school dient daar op in te spelen. Daarom hechten we veel waarde aan de driehoek 'ouders - kind - school'. We streven naar een goed overleg tussen ouders, kind en team, omdat we het belangrijk vinden om een goede basis te creŽren voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind.
Het kind moet zich vooral thuis en veilig voelen op onze school. We vinden het belangrijk om groepsprocessen en samenwerking tussen de kinderen te bevorderen. Dit komt mede tot uiting bij de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ouders moeten zich ook kunnen vinden in de regels en manier van onderwijs geven van de school.
3. De onderwijsinhoudelijke identiteit
Ten aanzien van het onderwijs leggen we de lat hoog. Dit betekent voor ons als school het volgende:
- We halen uit het kind het maximaal haalbare. Daarom is ons beleid er duidelijk op gericht om te gaan met verschillen.
- We gaan uit van een evenwichtige ontwikkeling. Dit houdt in dat naast de verstandelijke ontwikkeling ook veel aandacht besteed wordt aan de sociaal-emotionele vorming en aan de ontwikkeling van de creatieve mogelijkheden van het kind.
4. De drie H's: Hart, Hoofd en Handen
We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind, dat wil zeggen op het gebied van hart, hoofd en handen:
- Onder 'hart' verstaan we de ontwikkeling van sociaal gedrag, creativiteit en het omgaan met emoties, waarden, normen en bovenal ons christelijk geloof.
- Onder 'hoofd' verstaan we het krijgen van steeds meer kennis, die nodig is om de wereld om je heen te begrijpen en (samen) vorm te geven.
- Onder 'handen' verstaan we de vaardigheden.