HandelingsGericht Werken

Omgaan met verschillen/HGW
Met het team zoeken we naar mogelijkheden om om te gaan met verschillen binnen onze groepen. In het Samenwerkingsverband WSNS hebben we vastgelegd dat we dit willen realiseren middels Handelings Gericht Werken. Ons doel is het onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen in de groep/de school, om zo de gestelde doelen te bereiken. Dat betekent, dat we kinderen (h)erkennen in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De leerkracht is de bemiddelaar en regisseur.
HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat het schoolteam effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij onderwijsprofessionals de volgende zeven uitgangspunten toepassen:
1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
2. Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht op deze school en van deze ouders.
3. Leerkrachten leveren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren.
4. Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang.
5. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.
6. Doelgericht werken.
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

In het schooljaar vinden er drie groepsbesprekingen plaats met de leerkracht en de intern begeleider. In deze bespreking worden alle leerlingen besproken. De schoolprestaties worden besproken, maar ook het welbevinden van de kinderen. Wij willen ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoefte van het kind. Om deze goed te kunnen invullen zijn gesprekken met de leerkracht en leerling belangrijk.